• Elektritööd kuni 1000 V, piiranguteta
  • Elektriprojekt on alus elektritööle. Elektriprojekti koostamisel arvestame igati tellija soovidega ja vajadusel nõustame parima lahenduse leidmiseks. Elektriprojekt vastab kehtivatele standarditele ja normatiivdokumentidele. Teeme ka olemasolevatele elektripaigaldistele teostusjooniseid.
  • Elektripaigaldiste ehitamine algab elektriprojektist ja lõpeb valmis objekti üleandmisega kliendile. Objekt on katsetatud vastaval nõuetele ja varustatud vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga. Ehitame uusi objekte ja renoveerime olemasolevaid vanu elektripaigaldisi.
  • Elektrialased kontrollmõõtmised. Elektrimõõtmisi teostame meie poolt ehitatud objektidele kasutusloa saamiseks ja teeme seda ka teenusena soovijatele. Mõõtmiste tulemused väljastame mõõtmisprotokollidena.
  • Elektripaigaldiste remont ja renoveerimine. Vanad elektripaigaldised peavad vastama vähemalt samadele ohutusnõuetele mis kehtisid nende valmimise ajal kuid peavad ka kaasajal olema ohutud. Remondil lähtume praegu kehtivatest elektriala normidest ja standarditest.
  • Käit, hooldus. Elektriseadmed vajavad pidevat hooldust ja kontrolli. Elektriohutusseaduses ette nähtud juhtudel peab elektripaigaldise omanik organiseerima käidukorralduse. Osutame hooldustöödega ja käidukorraldusega seotud teenuseid: käidukava ja hooldusplaanide koostamine, kontrolli teostamine, remont, nõustamine.
  • Väikesemahulised elektritööd. Kõrvaldame elektririkkeid, remondime korterites elektripaigaldisi, renoveerime jaotuskilpe.